Dienstgebonden

Een kwaliteitsvolle zorg.

Een veilige en goede zorg: het is uw recht en onze bekommernis. Om die kwaliteit aan te tonen kan GZA Ziekenhuizen volgende labels en certificaten voorleggen:

JCI accreditatie

GZA Ziekenhuizen heeft gekozen voor een accreditatie volgens de normen van de Joint Commission International (JCI), de internationale tak van de Joint Commission en de grootste accrediterende instantie voor zorginstellingen in de Verenigde Staten. Zij werkten de afgelopen decennia een set van normen uit die de belangrijkste processen binnen een ziekenhuis omvatten. JCI werkt op basis van  een driejarige accreditatiecyclus.
Met een ziekenhuisbrede accreditatie beschikt GZA Ziekenhuizen over een duidelijk en onderbouwd kader om op een gestructureerde manier de kwaliteit en veiligheid van onze zorg te verhogen. 

BELAC accreditatie - klinisch laboratorium GZA

BELAC 404-MEDHet klinisch laboratorium is sinds 2010 BELAC (404-MED)-geaccrediteerd voor meer dan 120 analyses binnen de klinische chemie, de toxicologie en therapeutische drugmonitoring, de hematologie, de infectieuze en niet-infectieuze serologie en de moleculaire hematologie en moleculaire microbiologie. Onze medewerkers werken hiervoor strikt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat gebaseerd is op de internationale ISO15189 norm.

Meer info over het klinisch laboratorium GZA vindt u hier.

BELAC accreditatie - laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA

Het team van het laboratorium Pathologische Anatomie PA² zorgt voor een optimale verwerking van biopten, heelkundige resecties en cytologische weefsels voor de ziekenhuizen van zowel GZA als ZNA. Sedert 2019 is het laboratorium geaccrediteerd door BELAC (628-MED) volgens de norm ISO15189.

Deze accreditatie houdt in dat een performant en steeds aan nieuwe normelementen aangepaste kwaliteitssysteem de garantie biedt dat de analyses betrouwbaar en aangepast aan de noden van arts en patiënt zijn.

Meer info over het laboratorium voor pathologische anatomie en cytologie GZA vindt u hier.

BCCERT - borstkliniek GZA

BCCERTBCCERT (vroeger EUSOMA) is de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Haar richtlijnen “The requirements of a specialist breast unit” werden in 2000 gepubliceerd en in 2006 gereviseerd. Het doel van deze rapporten was het definiëren van objectieve normen en evaluatiecriteria om tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand beleid betreffende borstkanker te komen. De richtlijnen omvatten elk aspect van borstkankerzorg: risico en preventie, diagnose en behandeling van de primaire tumor, follow-up, behandeling van recidieven en vergevorderde ziekte, anatoompathologie, reconstructie,  psychosociale opvang en audit.

Om erkend te worden, dient de borstkliniek:

 • alle zorgen voor goed- en kwaadaardige borstaandoeningen te verstrekken;
 • specialisten uit alle disciplines van borstkankerzorg in de behandeling te betrekken;
 • alle onderdelen van borstkankerzorg aan te bieden gaande van preventie, genetisch advies, behandeling van de primaire tumor en recidieven tot het voorzien van zorg voor gevorderde ziekte en palliatieve patiënten;
 • minstens 150 nieuwe patiënten per jaar te behandelen om een kosteneffectieve werkwijze mogelijk te maken en de chirurg van voldoende praktijkervaring te voorzien;
 • op alle vlakken multidisciplinair samen te werken;
 • voldoende psychosociale ondersteuning voor de patiënten voorhanden te hebben;
 • zorgprocessen en kwaliteit van zorgen regelmatig te evalueren en bij te sturen o.b.v. de recente wetenschappelijke richtlijnen en dit zowel bij de initiële zorg als bij follow-up.

Meer info over de borstkliniek GZA vindt u hier.

Erkende mammografische eenheid - radiologie campus Sint-Augustinus

Borstkanker is één van de kankers waarvoor Europa een bevolkingsonderzoek aanbeveelt. Het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker loopt sinds 15 juni 2001.

Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen om de 2 jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen. Het onderzoek is gratis voor vrouwen die zijn aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, zij hoeven geen remgeld te betalen.

Het onderzoek dient uitgevoerd te worden in een erkende mammografische eenheid. Deze eenheden moeten voldoen aan strikte kwaliteitsnormen en deze worden gecontroleerd door een extern organisme.

GZA Ziekenhuizen campus Sint Augustinus is een erkende mammografische eenheid. Zij vcoeren zelf dagelijkse kwaliteitscontrole uit en twee maal per jaar voert het UZ Leuven (Radiologie LUCMFR) een externe controle uit. Zij leveren hiervoor een getuigschrift af.

Center of competence - radiotherapie GZA Ziekenhuizen

Het IAEA benoemde de dienst radiotherapie van GZA Ziekenhuizen als Center of comptence. D.w.z. dat deze dienst beschikt over de mogelijkheid om goede, consequente diensten te leveren in een economisch omgeving, die kunnen dienen als model voor andere centra voor radiotherapie. Ze voorzien professionele training in radiotherapie, hebben tele-therapie, brachytherapie, disometrie, beeldvorming en voorzien behandelingsplanning.

GZA Ziekenhuizen is een erg modern centrum dat excellente zorg voor patiënten met kanker voorziet. Ze maken uitermate efficiënt gebruik van netwerkmogelijkheden en werken papierloos. Hierdoor voldoen ze aan de IAEA criteria als "center of competence".

ISO certificaat - Clinical Trials Oncology (CTO)

ISOCTO, de clinical trial unit van de afdeling oncologische research van het oncologisch centrum GZA streeft er naar op efficiënte wijze een actieve wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de kankerbehandeling door de deelname aan klinische studies in de oncologie.

Sinds 2013 beschikt CTO over het internationale kwaliteitslabel  ISO 9001:2008, dat permanent in stand wordt gehouden.

CTO wil als ISO 9001:2008 gecertificeerd studiebureau :

 • op een efficiënte manier objectieve, betrouwbare en correcte gegevens producere;
 • binnen de gevraagde  tijdslijnen en  conform de ICH-GCP richtlijnen;
 • expliciet patiënt gericht werken met bijzondere aandacht voor de veiligheid  en de privacy van de patiënt;
 • een concurrentiepositie bekleden zowel nationaal als internationaal.

Meer info over CTO vindt u hier.

ISO 9001certificaat - vruchtbaarheidskliniek campus Sint-Augustinus

ISOOngeveer 15% van de koppels heeft nood aan medische hulp bij het vervullen van hun kinderwens. In onze vruchtbaarheidskliniek bieden we een volledige begeleiding doorheen alle stappen van de vruchtbaarheidsonderzoeken en we hanteren de meest geavanceerde vruchtbaarheidstechnieken, volgens de hoogste kwalitatieve normen. Hierdoor behaalde ons centrum in 2007 een ISO 9001-2008 kwaliteitscertificaat.

Een persoonlijke en patiëntgerichte aanpak vormen de hoekstenen van onze zorg. Gedurende het hele traject blijft u in nauw contact met uw arts en het team.

Meer informatie over de vruchtbaarheidskliniek vindt u hier.

PET/CT accreditering

PET CT Meer dan 10 jaar geleden werd dankzij een samenwerking tussen GZA Ziekenhuizen en de ZNA-ziekenhuisgroep het Da Vinci PET-centrum opgericht. Dit is momenteel de enige erkende niet-universitaire PET/CT-camera in de provincie Antwerpen.

De Europese vereniging van Nucleaire geneeskunde (EANM) heeft recent een zogenaamd EARL-programma opgestart met richtlijnen om de kwaliteit van de verschillende PET/CT-centra in Europa te harmoniseren. In februari 2013 heeft ons Da Vinci PET-centrum deze EARL-accreditatie behaald.

Door middel van regelmatige kwaliteitscontroles kunnen we een continue goede performantie van onze PET/CT-camera verzekeren. Dit laat ons toe om dagelijks hoog-kwalitatieve onderzoeken uit te voeren en ook om deel te nemen aan multicentrische studies.

Baby- en moedervriendelijk ziekenhuis (BFHI) - campus Sint-Vincentius

BFHI labelOp 5 oktober 2006 mocht GZA Ziekenhuizen, campus Sint-Vincentius het label van “babyvriendelijk ziekenhuis” in ontvangst nemen. Wij zijn hiermee, samen met het UZA, het eerste Vlaamse ziekenhuis dat dit internationaal certificaat van UNICEF en WGO kan voorleggen.

Dit label is een internationale erkenning voor onze inspanning om borstvoeding te promoten en te ondersteunen, evenals het moedervriendelijk beleid in de verloskamer. Onze manier van werken steunt het beleid van UNICEF/WGO. Dit beleid is gebaseerd op 10 vuistregels.

De internationale Code wordt ook nageleefd. Vervangmiddelen voor moedermelk en borstvoeding  worden niet gepromoot, verspreid of gratis uitgedeeld.

Meer informatie over de materniteit en het BFHI-label vindt u hier.

FAVV toelatingen - grootkeukens

FAVVAlle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), hiervoor is een registratie nodig.

Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten (waaronder de grootkeukens)  is tevens een toelating of een erkenning vereist.

De toelating wordt door het FAVV afgeleverd ingeval aan de toelatingsvoorwaarden voldoen wordt.  De toelating is onbeperkt geldig zolang men aan de voorwaarden blijft  voldoen.  Het FAVV doet onaangekondigde audits op regelmatige basis (jaarplan).
Indien er zich wijzigingen in de activiteiten of in de administratieve gegevens voordoen, dient het FAVV hiervan op de hoogte gesteld te worden. Er is verplichting tot het afficheren van de toelating voor inrichtingen die levensmiddelen verkopen of afleveren aan de eindverbruiker, in dit geval de patiënt of de bezoeker.De affiche dient op een duidelijk zichtbare plaats te hangen. 

 • De toelatingen voor de grootkeukens op al onze campussen zijn voorzien aan het onthaal van de betreffende campus en / of op de schermen in de onthaalruimten.
 • De toelatingen voor de bezoekerscafetaria en –shops zijn op de betreffende plaatsen voorzien.

JACIE-accreditatie

De JACIE-accreditatie is een internationaal erkende accreditatie voor centra die stamceltransplantaties uitvoeren. Stamceltransplantatie is een medische handeling bij bloed- en lymfklierkanker en bepaalde bloedziekten waarbij de patiënt stamcellen ontvangt uit het bloed of het beenmerg van een donor.
De dienst hematologie van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus, die deel uitmaakt van het oncologisch centrum, behaalde de JACIE-accreditering op 15 mei 2017. Deze is vier jaar geldig.