Strategisch plan 2015

Strategische objectieven

De voorbije maanden heeft het directiecomité samen met de beleidsverantwoordelijken, vertrekkende van de missie en de strategiekaart van GZA de strategische objectieven voor 2013 - 2015 geëvalueerd en geüpdatet. Dit maakt het mogelijk om voor de kaderleden en leidinggevenden meer gefocust te werken en meer gerichte jaardoelstellingen 2015 te kunnen bepalen.

1. Klaar voor JCI-accreditering eind 2015

De JCI-accreditering is voor ons heel belangrijk om de kwaliteit en patiëntveiligheid op een gerichte manier te verhogen.
De JCI-aanpak zorgt voor samenhang en systematiek en stimuleert een continue “verbetercultuur”. De accreditatie is bovendien gestimuleerd door de Vlaamse overheid en vervangt een deel van de visitatie. Zo moeten de voorstellen die in 2013 door de verschillende werkgroepen werden uitgewerkt, in 2014 en 2015 ziekenhuisbreed worden geïmplementeerd en ondersteund door de nodige communicatie en vorming.

2. 4% Verhoging in efficiëntie

Processen en procedures hebben altijd de neiging om complexer en zwaarder te worden, maar worden daardoor niet efficiënter en sneller. Daarom moeten regelmatig verschillende kern- en ondersteunende processen tegen het licht gehouden worden om opnieuw eenvoudiger, korter en sneller te worden. Dit maakt tijd vrij en zorgt ervoor dat we onze middelen op de juiste plaatsen kunnen inzetten.

3. 5% groei in activiteit

Om financieel gezond te blijven, is niet alleen een goede kostenbeheersing nodig, maar moet er ook voldoende groei in activiteit aanwezig blijven. Dit moet toelaten om voldoende te kunnen blijven investeren in mensen, projecten en middelen.

4. Nettomarge beter dan de mediaan uit de MAHA-studie

Verlaging van kosten en verhoging van opbrengsten moet leiden naar voldoende nettomarge op het einde van de rit. Die nettomarge heeft GZA (als één van de grotere welzijns- en gezondheidsgroepen van Vlaanderen) nodig om toonaangevend te zijn in het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, blijvend in te staan voor een kwalitatieve hoogstaande behandeling, en middelen te hebben om ook in de eigen GZA-medewerkers te kunnen blijven investeren.

5. Tevredenheid medewerkers verhogen en indicatoren “Verloop GZA Ziekenhuizen” en “Absenteïsme ziekenhuizen” blijven minimaal geconsolideerd op het niveau 2014.

Tevreden medewerkers zijn essentieel om een goede zorg te kunnen bieden aan de patiënt, en met elkaar als collega te kunnen omgaan. Dit draagt ook bij aan de veerkracht van iedereen. Hiervoor is het belangrijk om de medewerkerstevredenheid, maar ook hun engagement en alles wat dit beïnvloedt, beter te meten en op te volgen. Met die informatie, en samen met leidinggevenden en medewerkers, kunnen we zo gericht mogelijk acties ondernemen.

6. Het verankeren van een optimale patiëntenbeleving in de organisatie

Ziekenhuizen gaan in de toekomst niet alleen moeten rekening houden met patiëntenparticipatie, maar ook met andere evoluties. Zo is de totale patiënten-“beleving”; de totale ervaring (al van vóór de opname tot na het ontslag) die de patiënt heeft opgedaan tijdens zijn verblijf op de campus, heel belangrijk geworden om de kwaliteit van de zorg op af te rekenen. Naast de fysieke beleving neemt de emotionele ervaring een alsmaar belangrijkere plaats in. Als we de patiënten aan GZA willen binden, zal die totale patiëntenbeleving een prominente plaats moeten krijgen in onze zorg.

7. Voorbereiden strategische doelstellingen 2016-2018

2015 is het laatste jaar van onze vorige strategische cyclus 2013-2015. Tijd dus om ons in de loop van het jaar te bezinnen over de strategische doelstellingen voor 2016 tot en met 2018. In 2014 is al gebleken dat het elektronisch patiëntendossier (EPD) in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het beheren van het E2E-proces van de patiënt in het ziekenhuis, maar ook van thuis toegankelijk moet zijn of extramuraal beschikbaar moet zijn voor andere zorgvoorzieningen of zorginitiatieven. GZA heeft altijd een prominente rol gespeeld in het ontwikkelen van een EPD en zal zeker in 2015 en verder hiervan opnieuw een prioriteit maken.

GZA stafdirecties en GZA ondersteunende diensten

Omdat de stafdirecties en ondersteunende diensten zowel een service verlenen aan het ziekenhuis als de woonzorggroep, worden voor hen geen afzonderlijke doelstellingen bepaald. Zij zullen mee de doelstellingen voor GZA Ziekenhuizen of GZA Woonzorggroep realiseren. De efficiëntie of optimale patiënten- of bewonersbeleving kan maar bereikt worden als de toegeleverde dienstverlening dit ook is. Hoe meer we door een goede dienstverlening ervoor zorgen dat de verpleegeenheden en huizen zich met de echte zorg kunnen bezighouden, hoe tevredener onze patiënten, collega’s en bewoners zullen zijn!

Jaardoelstellingen 2015

Voor 2015 werden van deze 7 strategische objectieven de volgende concrete doelstellingen afgeleid:

  1. Klaar voor accreditering tegen eind 2015.
  2. 25% efficiëntieverhoging in 5 kritische processen (snelheid, kwaliteit, kost).
  3. 4% groei in activiteit (hospitalisatie + ambulant) t.o.v. referentiejaar 2012.
  4. Stijging bruto toegevoegde waarde 1-2% hoger dan stijging van de loonkosten.
  5. 1,2% nettomarge (mediaan MAHA-studie).
  6. 60% participatiegraad en toename tevredenheidsindex medewerkers.
  7. Opleidingsaanbod voor leidinggevenden transparant maken en verbreden.
  8. Verminderen van aandeel interims in de organisatie tot een aandeel lager dan in 2014.
  9. Verankeren van een optimale patiëntenbeleving in de organisatie.
  10. Patiëntenbeleving verbeteren in 3 end-to-end processen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, werden al verschillende concrete projecten bepaald.