Strategisch plan 2017-2019

Strategische objectieven

Jaarlijks definieert het directiecomité samen met de beleidsverantwoordelijken ziekenhuisbrede en individuele doelstellingen, vertrekkende van de missie en de strategie voor GZA. In 2017 hebben we onze strategische objectieven voor de komende jaren geëvalueerd en geüpdatet. Dit maakt het mogelijk om voor de kaderleden en leidinggevenden meer gefocust te werken en meer gerichte jaardoelstellingen te kunnen bepalen.

De wereld om ons verandert continu, is onzeker en complex. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om plannen te maken voor de lange termijn en deze tot in detail uit te werken. Daarom trachten we onze organisatie, ons leiderschapsmodel, onze objectieven en doelstellingen steeds optimaal af te stemmen op deze uitdagingen van de wereld waarin wij ons op dit moment als mensen en organisaties bevinden.

In het kader hiervan heeft de directie vanaf 2018 doelstellingen gedefinieerd met zeer sterke betrokkenheid van onze medewerkers. We willen hierbij ruimte en autonomie geven om individuele doelstellingen te realiseren en zodoende bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Want we zijn ervan overtuigd dat we er creativiteit voor terug krijgen.

Deze betrokkenheid en een bevraging van onze medewerkers resulteerde in woordwolken als visuele samenvatting van thema’s dewelke wij als organisatie zeer belangrijk vinden. Een voorbeeld wordt rechts weergegeven waarbij de patiënt centraal staat.

Vijf strategische objectieven voor 2017-2019

1. Verzekeren optimale patiënten beleving en “warme” zorg

Totale ‘‘patiëntenbeleving’’ - ofwel de ervaring die de patiënt heeft opgedaan van voor zijn opname tot na zijn ontslag - blijft heel belangrijk als we spreken over de kwaliteit van onze zorg. Naast de fysieke beleving neemt de emotionele ervaring immers een alsmaar belangrijkere plaats in. We gaan daarom extra investeren in ‘‘patiëntenbejegening’’, wat neerkomt op respectvol omgaan met de patiënt door o.a. een goede communicatie en een gestructureerde educatie. Patiëntenparticipatie is daarbij essentieel. Tussen 2017 t.e.m. 2019 willen we deze betrokkenheid verhogen, zowel in het meten van de patiëntentevredenheid als in het meedenken over gerichte verbeteracties. Om een optimale patiëntenbejegening te stimuleren, werken we de komende jaren aan diverse zorgprocessen en aan een toekomstig model voor een elektronisch patiëntendossier.

2. Aantoonbare verbetering in kwaliteit en patiëntveiligheid

Het behalen van de accreditering in 2016 was een mooie bevestiging van al onze inspanningen om de kwaliteit en patiëntveiligheid op een gerichte manier te verhogen. Van 2017 t.e.m. 2019 willen we dit in de dagelijkse werking van het ziekenhuis verankeren en om in de volgende jaren te komen tot een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het meten en het continu verbeteren van onze kwaliteitsindicatoren, o.a. handhygiëne en de volledigheid van het patiëntendossier, blijft daarbij zeer belangrijk.

3. Verhogen bedrijfsresultaat, efficiëntie en productiviteit

Financieel gezond blijven omvat niet alleen een goede kostenbeheersing, maar ook voldoende investering in mensen, middelen, projecten en innovatie. Van 2017 t.e.m. 2019 richten we ons binnen deze domeinen specifiek op organisatiebrede productiviteitsverbeteringen.

Productiviteit omvat zowel een focus op efficiëntieverbeteringen als groei. We betrekken dit jaar vele medewerkers, zowel zorgverlenend als ondersteunend, in diverse projecten, gaande van een belangrijke optimalisatie van de operatiekwartieren tot en met een goede aanlevering van documenten naar onze scandienst.

4. Verhogen bedrijfsidentificatie en veerkracht personeel

Tevreden medewerkers zijn essentieel om een goede zorg aan de patiënt te kunnen bieden en om co-creatief met collega’s te kunnen omgaan. Daarom richten we ons van 2017 t.e.m. 2019 specifiek op de oorzaken van absenteïsme met campagnes rond preventie, begeleiding, re-integratie en het omgaan met een burn-out. We gaan de GZA Academie verder ontwikkelen om zo een gepast vormingsaanbod aan te bieden voor elke medewerker.

5. Realisatie synergiën vanuit samenwerking

Dit jaar werken we de herschikking van de interne zorgportfolio verder uit met een specifieke focus op een realistische planning, een goede voorbereiding en communicatie naar alle betrokkenen. De komende jaren zal de implementatie hiervan steunen op vele van onze medewerkers. In de externe samenwerking met ZNA werken we de projectstructuren verder uit en hebben we als doel de eerste concrete projecten af te ronden.

Jaardoelstellingen 2019

In 2019 bouwen we verder met ambitie om het thema “duurzaamheid” te integreren in onze doelstellingen en GZA als “duurzame organisatie” op de kaart te zetten.