Recht om geïnformeerd te worden over uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan

U wenst informatie over uw diagnose en prognose

U hebt als patiënt steeds recht op alle informatie die nodig is om een inzicht te verkrijgen in uw gezondheidstoestand en in de vermoedelijke evolutie ervan.

Dit betekent dat de zorgverleners u binnen hun bevoegdheden tijdig moeten informeren over uw diagnose (ook al is deze negatief), de vermoedelijke evolutie ervan (prognose), de aangewezen medicatie, mogelijke behandelingen, etc...  Verder moet u ook op de hoogte worden gebracht van welk gedrag er in uw situatie wenselijk is (bv. risico’s bij zwangerschap etc…).

Meestal zal u mondeling geïnformeerd worden. U kunt ook vragen om schriftelijk geïnformeerd te worden of om deze gezondheidsinformatie (ook) aan uw vertrouwenspersoon mee te delen. Meer informatie over de vertrouwenspersoon vindt u onder punt 9 met betrekking tot het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon en vertegenwoordiging.

U wenst geen informatie over uw diagnose en prognose

Naast het recht op duidelijke informatie over de gezondheidstoestand (diagnose, prognose,..), hebt u in principe ook het recht om deze informatie te weigeren. Dit noemt men ook het recht om niet te weten. Dit recht is onafhankelijk van de vraag of de aandoening al dan niet behandelbaar is. De zorgverlener zal uw wens respecteren en noteren in uw patiëntendossier. U kunt eventueel wel beslissen dat de informatie mag worden meegedeeld aan uw vertrouwenspersoon.

De therapeutische exceptie

De zorgverstrekker kan uitzonderlijk ook beslissen bepaalde informatie (diagnose, prognose) tijdelijk niet mee te delen, wanneer hij meent dat die informatie uw gezondheid op dat moment ernstig kan schaden (“therapeutische exceptie” genoemd). Dit dient de zorgverstrekker steeds in overleg met zijn collegae te beslissen. Wanneer u een vertrouwenspersoon hebt aangesteld, dan moet ook deze persoon hiervan op de hoogte worden gebracht. Bovendien moet de zorgverstrekker (in de regel de arts) dit ook schriftelijk motiveren in zijn medisch dossier.