Recht op bemiddeling bij klachten

Wanneer u van oordeel bent dat één van uw rechten als patiënt geschonden werd of indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kunt u steeds klacht indienen bij de ombudsdienst, ook wel bemiddelingsdienst genoemd.  

De ombudsdienst zal naar uw klacht luisteren en trachten te bemiddelen tussen alle betrokken partijen.  Zonder partij te kiezen zullen de bemiddelaars trachten mee te zoeken naar een oplossing.  Wordt deze niet gevonden dan wordt u geïnformeerd over mogelijke andere stappen.  U behoudt ook steeds het recht om los van de bemiddelingsdienst uw aanspraken te doen gelden.  Echter, door gebruik te maken van de tussenkomst van de bemiddelingsdienst, wordt vaak een moeilijk, lang en duur proces vermeden, en kan veelal een bevredigende oplossing worden gevonden.

De bemiddelaars werken volledig onafhankelijk.  Zij stellen zich steeds neutraal en onpartijdig op.  Zij dragen luisterbereidheid hoog in het vaandel, en houden steeds rekening met het perspectief van alle betrokken partijen.

Het beroepsgeheim geldt bovendien ook ten aanzien van de bemiddelaars.  De zaken die hen door de patiënt en de zorgverlener worden toevertrouwd in het kader van een bemiddeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden onder geen beding aan derden meegedeeld.  De gegevens die in het kader van een klacht worden verzameld, worden bovendien slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is om het dossier af te handelen.

U kunt meer informatie vinden over onze bemiddelaars op onze website.