Recht op bescherming van uw privacy

Als patiënt hebt u bij elke tussenkomst van de zorgverstrekker recht op de bescherming van uw persoonlijke privacy. Dit betekent dat u met de nodige discretie verzorgd zal worden en dat alleen personen die beroepshalve bij de behandeling horen, aanwezig zullen zijn. Voor alle andere personen is uw toestemming als patiënt steeds vereist.

Er is bovendien ook bescherming van de ruimtelijke privacy: bij iedere tussenkomst moeten de lokalen van de zorgverlener voldoende intimiteit aan de patiënt bieden.

Verder betekent het recht op privacy ook dat er geen informatie in verband met uw gezondheid aan derden mag worden meegedeeld, behalve wanneer er een wettelijke uitzondering hiervoor is of wanneer het van belang is in het kader van de volksgezondheid of de rechten en vrijheden van anderen. Informatie met betrekking tot uw gezondheidstoestand wordt immers principieel beschermd door het medisch beroepsgeheim.  Wanneer er bij u een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld, zal de arts bijvoorbeeld wel verplicht zijn om zowel u als de dienst Volksgezondheid in te lichten, opdat de gepaste maatregelen genomen zouden kunnen worden.

Ook in het kader van verzekeringen tracht de Wet Patiëntenrechten u verder te beschermen. Verzekeringen trachten immers steeds vaker medische informatie te verkrijgen die dan bepalend is voor het verkrijgen van een verzekering.  In die zin bepaalt de Wet Patiëntenrechten dat ook de zorgverleners niet langer verplicht zijn om op uw vraag een geneeskundige verklaring af te leggen voor een verzekeringsovereenkomst. Bovendien mogen verklaringen enkel nog worden afgelegd over de huidige gezondheidstoestand, niet over het verleden noch over de toekomst (genetica). Ook worden deze verklaringen enkel afgeleverd aan de adviserend geneesheer en betreft het hier enkel informatie die relevant is voor het te dekken risico.

Elke patiënt kan via de hoofdgeneesheer inzage vragen in het privacyreglement van het ziekenhuis. Dit reglement bevat onder meer informatie over welke persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, door wie en op welke manier. Via het openbaar register van de Belgische Privacycommissie, zijn eveneens de privacy-aangiften van GZA Ziekenhuizen te raadplegen.

De informatie over uw gezondheidstoestand wordt bewaard bij verschillende zorgverleners en zorginstellingen. Om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen, is het belangrijk dat onze zorgverleners alle relevante informatie kunnen raadplegen.

Het ‘e-Health platform’ maakt een beveiligde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk indien u althans als patiënt uw toestemming hiertoe registreert. Onze medewerkers kunnen deze registratie ook in uw naam uitvoeren. Zij zullen hiervoor bij opname uw toestemming vragen.

Meer gedetailleerde informatie omtrent de werking van dit platform kunt u terugvinden op de website www.ehealth.fgov.be.