Levenseindezorg

Onze campussen en woonzorgcentra streven een christelijk-ethische levensvisie na en dit veronderstelt een zorgzame en zinvolle omgang met het eindigende leven en het sterven.
Elke patiënt of bewoner heeft het recht om een antwoord te krijgen op essentiële zorgvragen, ook wanneer die betrekking hebben op zijn levenseinde of op situaties waarin genezing niet meer mogelijk is.
In onze voorzieningen wordt daarom al het nodige gedaan om aan de stervende mens en zijn omgeving de nodige opvang te verlenen en om tegemoet te komen aan zijn verlangen naar een menswaardig levenseinde.

Via een open communicatie met patiënten en bewoners, wordt er gezocht naar de meest geschikte vorm van (palliatieve) zorgverlening. In onze voorzieningen bieden wij ook ruimte om stil te staan bij vroegtijdige zorgplanning, waarbij bewoners en patiënten actief betrokken worden in beslissingen rond de medische zorg en specifiek rond de zorg voor het levenseinde.