Factuur ziekenhuisopname

De factuur van je ziekenhuisopname

Na een opname of dagopname in GZA Ziekenhuizen, ontvang je een ziekenhuisfactuur. Je krijgt de factuur aan het begin van de maand die volgt op de maand na je ontslag uit het ziekenhuis. Wie lange tijd in het ziekenhuis verblijft, ontvangt elke 30 verblijfsdagen een tussentijdse factuur.

De factuur moet binnen de 20 dagen na verzenddatum worden betaald via het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Vermeld altijd de gestructureerde mededeling.

Hartziekten-vaatziekten-specialisme-consultatie

Aan wie de betalingstermijn niet respecteert, kunnen er - zonder ingebrekestelling - administratiekosten en wettelijke intresten worden aangerekend. Eventuele klachten over aangerekende prestaties of prijzen, moet je binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur melden aan de dienst patiëntenbeheer.

Getuigschrift van verstrekte hulp

 • Als je het volledige bedrag van een factuur moet betalen, krijg je bij de factuur een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dat kan je indienen bij je ziekenfonds voor de terugbetaling.
 • Als de derdebetalersregeling van toepassing is, omdat je lid bent van een mutualiteit, betaal je alleen het remgeld en eventuele supplementen. De rest rekent het ziekenhuis rechtstreeks met de mutualiteit af. Jij krijgt dan geen getuigschrift voor verstrekte hulp.
 • Het bedrag op het getuigschrift kan afwijken van het totaal gefactureerde bedrag. Het getuigschrift vermeldt namelijk alleen de verstrekkingen die door de mutualiteit worden gedekt.

Opmaak factuur

De opmaak van de factuur is wettelijk bepaald.

Het eerste deel van de factuur bevat:

 • je identificatiegegevens en die van GZA Ziekenhuizen
 • een samenvatting van de kosten, opgesplitst in maximaal acht rubrieken
 • een overzicht van de eventueel betaalde voorschotten
 • het bedrag dat je moet betalen
 • het bedrag dat aangerekend wordt aan je mutualiteit en hospitalisatieverzekering

Vervolgens bevat de factuur de details van de kosten, opgesplitst in maximaal zeven rubrieken. Alleen de rubrieken die voor jou van toepassing zijn, worden vermeld.

1. Verblijfskosten en forfaitair aangerekende kosten

Persoonlijk aandeel bij dagopname

Bij een dagopname wordt een forfait rechtstreeks gefactureerd aan je mutualiteit of verzekering. Als je ziekteverzekering in orde is, betaal je dus geen persoonlijk aandeel voor de verblijfskosten.

Persoonlijk aandeel bij opname met overnachting

Voor je verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaal je een bij wet vastgelegd persoonlijk aandeel per dag. Hoeveel je betaalt, hangt af van je verzekerbaarheid en de duur van de opname.

De forfaitaire bedragen worden aangerekend, ook al heb je geen gebruik gemaakt van deze diensten.

Aangerekende forfaitaire bedragen
  Dag 1 (jouw persoonlijk aandeel) Vanaf dag 2 (jouw persoonlijk aandeel)
  Normaal verzekerd Verhoogde tegemoetkoming Normaal verzekerd Verhoogde tegemoetkoming
De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt van het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis € 46.31 € 6.76 € 19.04 € 6.76
Forfait (vast bedrag) voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. (1) € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62
Forfait (vast bedrag) voor technische verstrekkingen. € 16.40 € 0 € 16.40 € 0
Forfait (vast bedrag) voor labo-onderzoeken. € 7.44 € 0 € 7.44 € 0
Forfait (vast bedrag) voor radiologie. € 6.20 € 1.98 € 6.20 € 1.98

(1) Wordt niet aangerekend bij dagopname

Kamersupplement voor éénpersoonskamers

Kies je voor een eenpersoonskamer, dan rekent het ziekenhuis je een kamersupplement per dag aan:

Toegerekende kamersupplementen
Eénpersoonskamer € 65,00
Eénpersoonskamer materniteit € 80,00
Luxekamer materniteit € 140,00

Rooming-in: € 50,00

Je betaalt geen kamersupplement:

 • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een éénpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
 • wanneer je in een éénpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
 • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.
2. Apotheek: geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen

Geneesmiddelen

De geneesmiddelen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt, worden volledig aan jou gefactureerd. Sommige geneesmiddelen worden volledig of gedeeltelijk gefactureerd. De vergoedingscategorie (A, B, C, Cs, Cx) geeft aan in welke mate de ziekteverzekering een geneesmiddel vergoedt. Je betaalt wat je hebt gebruikt.

De kostprijs voor terugbetaalbare medicatie zit vervat in het forfait voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Bij dagopname betaal je dat forfait niet, je kan dan wel terugbetaalbare geneesmiddelen aangerekend krijgen.

Parafarmaceutische producten

Parafarmaceutische producten zijn onder meer verzorgingsproducten of een tandenborstel. Je betaalt alleen wat je hebt gebruikt.

Implantaten

Implantaten zijn instrumenten, apparaten of hulpmiddelen die in het lichaam worden aangebracht, zoals een lens of kunstheup. Meestal betaal je hiervoor een eigen bijdrage. Daarnaast rekent de ziekenhuisapotheker een afleveringsmarge aan. Die bedraagt 10 % van de kostprijs, met een maximum van € 148,74.

Prothesen

Een prothese vervangt een lichaamsdeel of past het aan. In tegenstelling tot een implantaat wordt een prothese uitwendig gedragen, zoals een orthopedische schoen of stomamateriaal. Voor een prothese betaal je een persoonlijk aandeel, maar geen afleveringsmarge.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Voor medisch materiaal dat tijdens een operatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld hechtingsmateriaal, wordt je persoonlijk aandeel gefactureerd. Ook hier rekent de ziekenhuisapotheker een afleveringsmarge aan. Die bedraagt 10 % van de kostprijs, met een maximum van € 148,74.

3. Honoraria

Medische en paramedische honoraria of erelonen zijn de vergoedingen die je betaalt voor de prestaties van artsen, kinesisten en andere zorgverleners. Die honoraria (zonder supplementen) zijn door het Riziv wettelijk vastgelegd in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Soorten honoraria

Er wordt op de ziekenhuisfactuur een onderscheid gemaakt tussen:

 • Honoraria volledig ten laste van de mutualiteit: voor deze verstrekkingen is er geen remgeld of supplement ten laste van de patiënt.
 • Honoraria met remgeld en/of ereloonsupplement: het remgeld of persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald. Ereloonsupplementen mogen alleen aangerekend worden als je koos voor een eenpersoonskamer.
 • Honoraria voor niet-terugbetaalbare prestaties: deze prestaties worden niet terugbetaald door de mutualiteit en zijn volledig ten laste van de patiënt.
 • Persoonlijke tussenkomst voor technische prestaties: per opname betaal je het wettelijk vastgelegde bedrag van € 16,40 als persoonlijk aandeel voor alle technische prestaties. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, moet dat bedrag niet betalen.

Ereloonsupplementen

Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien.

Gemeenschappelijke kamer

Indien je tijdens een opname met overnachting verblijft in een meerpersoons- of tweepersoonskamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt in een meerpersoons- of tweepersoonskamer, bedraagt 0 %.

Eénpersoonskamer

Indien je uitdrukkelijk kiest voor een éénpersoonskamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen je honorariumsupplementen aanrekenen. Het bedrag dat een arts op onze campussen mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 150 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in jouw behandeling (anesthesist, chirurg …) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Voor een supplement tussen 150 % en 200 % dient de behandelend arts jou voorafgaandelijk aan je opname een overeenkomst te laten tekenen. Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 100 % als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk € 75,00 kost en waarvoor de mutualiteit € 50,00 terugbetaalt, zal je € 100,00 zelf betalen (€ 25,00 persoonlijk aandeel en € 75,00 honorariumsupplement).

Je betaalt op een eenpersoonskamer geen ereloonsupplementen:

 • wanneer je behandelend arts oordeelt dat een opname in een eenpersoonskamer medisch noodzakelijk is;
 • wanneer je in een eenpersoonskamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is;
 • wanneer je opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid.

Hulp van een collega-arts

Tijdens je verblijf, behandeling of ingreep kan een arts hulp van een collega inschakelen. Op je factuur kan je daarom soms de naam zien van een arts die je tijdens je opname niet hebt ontmoet.

4. Andere leveringen

Deze rubriek van de ziekenhuisfactuur omvat de kostprijs van producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, moedermelk, desinfecterende baden bij brandwonden, gipsverbanden en ander gipsmateriaal.

De gefactureerde bedragen worden altijd duidelijk gespecifieerd. Jouw mutualiteit betaalt bepaalde producten gedeeltelijk of volledig terug.

5. Ziekenvervoer

Deze rubriek op de ziekenhuisfactuur omvat de kosten voor zowel dringend vervoer als niet-dringend vervoer.

 • Dringend ziekenvervoer is vervoer dat via de dienst 112 verloopt. De kosten zijn wettelijk bepaald.
 • Niet-dringend ziekenvervoer is bijvoorbeeld:
  • vervoer voor dialyse dat het ziekenhuis zelf organiseert
  • vervoer naar een ander ziekenhuis waarbij de patiënt niet dezelfde dag terugkeert
  • vervoer naar het ziekenhuis voor (dag)opname dat het ziekenhuis zelf organiseert
6. Diverse kosten

In de rubriek ‘Diverse kosten’ van de ziekenhuisfactuur staan kosten die niets met de medische zorg te maken hebben. Bijvoorbeeld:

 • logeerkosten wanneer een partner of familielid bij jou op de kamer overnacht
 • pedicure, kapper, telefoonkosten, maaltijden van bezoekers, anti-flebitiskousen, …

Die kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. Meer informatie over de prijzen vind je in de tarievenlijst.

Niet-vergoedbare prestaties

Voor sommige geneeskundige verstrekkingen betaalt de ziekteverzekering niets terug, bijvoorbeeld bepaalde labo-onderzoeken. Ook die kosten kunnen in de rubriek ‘Diverse kosten’ aangerekend worden.

7. Btw

Sinds 1 januari 2016 zijn alle ingrepen en behandelingen door artsen met een esthetisch karakter én de nauw ermee samenhangende handelingen aan 21% btw onderworpen.

Deze ingrepen en behandelingen zijn breed gedefinieerd: “alle ingrepen en behandelingen met een esthetisch karakter, dus zonder enig therapeutisch of reconstructief doel waarbij vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen”.

Voor deze ingrepen en behandelingen moet het ziekenhuis bijgevolg btw aan de patiënten aanrekenen in volgende gevallen:

 • als het gaat om ingrepen en behandelingen, die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (bv. een borstvergroting);
 • als het gaat om ingrepen en behandelingen die wel zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar niet beantwoorden aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming overeenkomstig de reglementering betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (bv. een borstverkleining die niet uitgevoerd wordt omwille van functionele hinder zoals rugklachten, maar louter om esthetische redenen). Jouw arts zal je persoonlijk informeren over de kostprijs van de behandeling of ingreep en kan jou ook informeren of de behandeling of ingreep al dan niet aan btw onderworpen is.

Vragen over je factuur?

Heb je vragen over je factuur? Neem dan contact op met onze dienst patiëntenbeheer.
Telefoonnummer: 03 283 13 13
E-mail: patientenbeheer@gza.be
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur