FAQ

Welke gegevens heb ik nodig wanneer ik bel voor informatie?

 • Je factuurnummer
 • Je patiëntnummer / dossiernummer
 • Informatie die verband houdt met je vraag

 

Ik krijg een getuigschrift thuis gestuurd. Waarvoor dient dit?

Je factuur werd rechtstreeks naar je hospitalisatieverzekering gestuurd, maar je verzekering weigert een bepaald bedrag te vergoeden, aangezien je dit zelf kan indienen bij je mutualiteit. Dit bedrag staat op het groene getuigschrift. Met dit groene getuigschrift kan je bij je mutualiteit een terugbetaling aanvragen.

Onder financiële informatie vind je alle belangrijke financiële informatie

Ik krijg mijn factuur thuis gestuurd. Kan ik ervan uit gaan dat dit de volledige factuur is?

Nee. Omdat er door verschillende diensten wordt gefactureerd, kan het gebeuren dat je nog een aanvulling krijgt op je eerste factuur.
Wat is de reden hiervoor?

 • De arts brengt nog prestaties binnen na de eerste facturatie.
 • De apotheek moet wachten op facturen van leveranciers voor zij het gebruikte materiaal kunnen aanrekenen.
 • Het labo moet soms wachten om het onderzoek te kunnen aanrekenen.

Patiënten die langer dan 20 dagen in het ziekenhuis verblijven, ontvangen een tussentijdse factuur.

 

Ik heb een voorschot betaald. Waar vind ik dit terug op mijn factuur?

Onderaan de factuur staat je voorschot in mindering gebracht van het totaalbedrag.

 

Hoe kan ik op de factuur zien of er met verhoogde tegemoetkoming is aangerekend?

In dit geval eindigt de code gerechtigde van je mutualiteit op je factuur '1': xx1/xx1.

 

Waarom is mijn factuur niet rechtstreeks naar de hospitalisatieverzekering gestuurd?

 • Enkel facturen met verblijfskosten mogen rechtstreeks naar de verzekering. Ambulante kosten (bv. Spoed, raadplegingen) moet je zelf naar je verzekering doorsturen.
 • Als je je opname niet hebt geregistreerd bij de verzekering, neem dan contact op met je verzekering.
 • Heb je je opname wel geregistreerd bij je verzekering, neem dan contact op met de dienst patiëntenbeheer.
 • Om je factuur rechtstreeks naar je verzekering te kunnen sturen, hebben wij op moment van opname jouw verzekeringspas en/of goedkeuringsdocument nodig. Registratie van je opname dient binnen 40 dagen na het begin van je opname door ons aan de verzekering gemeld te worden. Na deze 40 dagen kan de factuur niet meer rechtstreeks met je verzekering worden afgehandeld. In dat geval dien je de factuur zelf bij de verzekering in te dienen.

 

Ik had een arbeidsongeval en ontvang de factuur toch thuis?

 • Het ziekenhuis ontving van jou of van je werkgever geen verzekeringsgegevens binnen de 2 maanden na het ongeval. Contacteer je werkgever.
 • Je arbeidsongeval werd geweigerd door de verzekeringsmaatschappij. De weigeringsbrief van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de reden van weigering vind je als bijlage bij de factuur.

 

Waarom ontvang ik een factuur van GZA Ziekenhuizen, terwijl ik was opgenomen in een ander ziekenhuis?

Als je tijdens je verblijf op één van de campussen van GZA Ziekenhuizen een onderzoek of behandeling hebt laten uitvoeren, ontvang je daarvoor een factuur van GZA Ziekenhuizen. Als dit bij je opname hoort dan kan je dit indienen bij je hospitalisatieverzekering.

 

Wat als ik een periode in het buitenland verblijf?

Neem dan contact op met onze dienst patiëntenbeheer.

 

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Het ziekenhuis factureert één keer per maand. Ongeveer twee maanden na je ontslag ontvang je van onze facturatiedienst een factuur.

 

Binnen welke termijn kan ik mijn factuur betwisten?

Klachten dien je binnen zeven dagen na ontvangst van je factuur te melden bij patiëntenbeheer.

 

Ik heb een zorgtraject, waarom wordt de raadpleging toch aangerekend?

Na het opstellen van een zorgtrajectcontract, ontvang je van je huisarts hiervan een schriftelijk bewijs. Dit document moet je afgeven aan de specialist, zodat deze je raadpleging correct aanrekent. Bij vragen over de aanrekening van je raadpleging binnen een zorgtraject, kan je terecht bij patiëntenbeheer of bij je mutualiteit.

 

Waarover kan ik mijn ziekenfonds nog aanspreken?

De verplichte verzekering van je ziekenfonds voorziet in verschillende tussenkomsten (pruik, stoma ...). Informeer daarover bij jouw ziekenfonds.

Specifiek wat betreft vervoer voor chemo- en radiotherapie, alsook follow-up (consultaties, onderzoeken …) wordt er een tussenkomst voorzien voor zowel eigen vervoer, taxivervoer of ambulancevervoer. Eventueel zijn er ook overeenkomsten met taximaatschappijen of ambulancediensten. Die rijden dan aan een voordelig tarief naar het ziekenhuis.

Sommige ziekenfondsen voorzien ook vrijwilligersvervoer aan een voordelig tarief. Je moet daarvoor een aanvraagformulier indienen bij het ziekenfonds (te verkrijgen aan het desbetreffend secretariaat). Daarop vermeldt de behandelende arts van het centrum telkens de datum waarop de behandeling / de consultatie / het onderzoek plaatsvond. 

 

Hoe ontvang ik een duplicaat of detailfactuur van mijn opname?

Neem dan contact op met onze dienst patiëntenbeheer.

 

Hulp van een collega-arts

Tijdens je verblijf, behandeling of ingreep kan een arts hulp van een collega inschakelen. Op je factuur kan je daarom soms de naam zien van een arts die je tijdens je opname niet hebt ontmoet.

 

Wanneer betaal je je factuur?

Je ontvangt de factuur van je consultatie of opname normaal gezien aan het begin van de maand volgend op de maand na je consultatie of ontslag uit het ziekenhuis. De factuur moet binnen 20 dagen na de verzenddatum worden betaald. Vermeld bij je overschrijving zeker de gestructureerde mededeling.

 

Betalingsvoorwaarden GZA

 • Al onze facturen zijn betaalbaar 20 dagen na verzenddatum zoals vermeld op de factuur.
 • Bij niet-betaling van de factuur is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 12 % per jaar alsmede een forfaitaire som van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 35) ten titel van schadebeding.
 • Artikel VI.83 17° van het Wetboek van economisch recht is van toepassing.
 • Gebruik uitsluitend de bijgevoegde overschrijving met desbetreffende betaalreferentie.
 • Om geldig te zijn moeten klachten bij ons toekomen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Elke adreswijziging dient door de patiënt te worden meegedeeld aan vzw GasthuisZusters Antwerpen. De factuur en de herinneringen op deze factuur zullen worden verzonden naar het door de patiënt opgegeven adres. Indien post onbestemd terug komt naar vzw GasthuisZusters Antwerpen, zullen deze facturen worden doorgestuurd naar onze gerechtsdeurwaarder voor verdere opvolging.
 • In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Contactgegevens patiëntenbeheer: