Netwerk GZA-ZNA

Netwerk GZA - ZNA: een structurele samenwerking

Eind 2016 zetten GZA Ziekenhuizen en ZNA het licht op groen voor een structurele en duurzame samenwerking. De gezamenlijke toekomst krijgt vorm met de steun van de artsen, de raden van bestuur en de medische raden van beide ziekenhuisgroepen. Een nieuwe vzw bundelt afgevaardigden uit beide organisaties in het bestuur en onderzoekt alle mogelijke samenwerkingsverbanden.

Samenwerkingsverbanden binnen GZA Ziekenhuizen

De samenwerking van GZA Ziekenhuizen en ZNA is er een van formaat. In totaal gaat het over meer dan 3 000 bedden en meer dan 1 000 artsen, verspreid over de drie campussen van GZA Ziekenhuizen en 9 ZNA ziekenhuizen. De organisaties kunnen elkaar op verschillende vlakken aanvullen. Bovendien levert een samenwerking schaalvoordelen op, zoals het bundelen van investeringen.

Drie virtuele conferenties over kwaliteit: “Kwaliteit blijft en leeft” (2020-2021)

Het Netwerk GZA-ZNA nam de beslissing om via de realisatie van een grootschalig symposium “Kwaliteit blijft en leeft” de ziekenhuis- en zorgsector bijeen te brengen en de evolutie van kwaliteitssystemen en -aanpak met samen met alle stakeholders onder de loep te leggen. Die beslissing past in de ambitie van GZA en ZNA om in de sector toonaangevend en innovatief te zijn, leiderschap te tonen, te wegen op het beleid en innovatief kwaliteitsmanagement te promoten.

De coronacrisis gooide in het voorjaar van 2020 wat “roet in het eten”. Omwille van de crisis hebben we het eendaags symposium vervangen door een cyclus van drie hybride conferenties met simultane livestreams in plenaire en parallelle sessies.

Vooreerst wilden we met het Netwerk GZA-ZNA alle aspecten van kwaliteit in de zorgsector op het voorplan brengen, en het begrip “geïntegreerde zorgkwaliteit” in de markt zetten. Verder wilden we een negatieve perceptie rond onze beslissing om het internationaal accreditatietraject niet langer te volgen voor zijn, en ombuigen in een aantal positieve acties. Bovendien wilden we aantonen dat onze beslissing duidelijk onderbouwd was, en ook past in een internationale beweging.

Als netwerk willen we debat, interactie, delen van informatie en multidisciplinair samenwerken stimuleren. Bij een moderne bedrijfsvoering past ook netwerking en de bouw van een community waarin informatie-uitwisseling op een eenvoudige wijze kan gebeuren.

Ten slotte wilden we in deze uitzonderlijke COVID-tijd en -crisis, een sterk positief signaal uitsturen, namelijk dat er in onze ziekenhuizen grote aandacht blijft voor kwaliteit, niettegenstaande de zware opdracht, de moeilijke werkomstandigheden en de grote druk op medewerkers en het zorgsysteem.

Als ultiem communicatiekanaal kozen we voor Thola, een Vlaams digitaal platform (Cronos Groep), waarin we een heuse digitale en virtuele conferentieruimte bouwden, met informatiefaciliteiten, een lobby voor auditoria, auditoria, bill boards voor sponsors, sponsorkamers, digitale ronde tafels … Dat platform had een sterke aantrekkingskracht zodat deelnemers echt proefden van de digitale mogelijkheden op een heel gebruikersvriendelijke wijze.

De eerste twee conferenties konden alvast rekenen op 1 500 Vlaamse zorgprofessionals die een account aangemaakt hebben en deelgenomen hebben aan een van de activiteiten. Meer info vind je op www.kwaliteitleeft.be. Daar kun je ook de video-opnames (her)bekijken.

Samensmelting labo pathologische anatomie

Sinds 1 juni 2018 vormen de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA één dienst. Het is de eerste dienst die geïntegreerd samenwerkt. De dienst pathologische anatomie onderzoekt weefsel- en celmateriaal om een diagnose te stellen en zo een verdere behandeling te bepalen. Het centraal labo is gevestigd op de site ZNA Middelheim. Daarnaast zijn er drie kleinere centra in andere ziekenhuizen van de groepering die continue bemand zijn door een labomedewerker en een patholoog. Door de bundeling van beide teams kan het labo een groter aantal onderzoeken uitvoeren. Deze integratie creëert ook meer ruimte voor innovatie en subspecialisatie.

Gezamenlijk Elektronisch Patiëntendossier

Een belangrijk project van het netwerk is het opzetten van een gemeenschappelijk Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Het samenbrengen van de kennis en financiële middelen moet GZA Ziekenhuizen en ZNA leiden naar een nieuw platform in de loop van 2022. Dat platform moet een antwoord bieden op vele diverse wensen. Veilige uitwisseling van patiëntinformatie staat daarin voorop. 

Krachtbundeling tussen apotheken

We onderzoeken de mogelijke samenwerkingen tussen de apotheken van ZNA en GZA Ziekenhuizen op het gebied van aankoop, geneesmiddelenproductie en -distributie. Zo willen we de kwaliteit voor onze patiënten nog verder verbeteren. Daarnaast willen onze apotheekmedewerkers zo beter ondersteunen in hun dagelijks werk en gaan we ook samen mogelijkheden voor automatisering bekijken.

Expertisecentrum voor endoscopische ingrepen

De gastro-enterologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA bundelen ingrepen met hoogtechnologische endoscopische technieken in het zogenaamde “EVA-project” (Endoscopische Vereniging Antwerpen). Door de oprichting van een expertisecentrum kunnen de artsen zich toespitsen op hooggespecialiseerde endoscopische ingrepen, zoals ERCP en Single Balloon. Deze ingrepen voeren ze uit in ZNA Jan Palfijn en GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus.

Samenwerking rond zeldzame tumoren

Ook bundelen de chirurgen van ZNA en GZA Ziekenhuizen hun expertise in de heelkundige behandeling van slokdarm- en pancreastumoren. Dit om onze patiënten ook de meest gespecialiseerde zorg te kunnen blijven bieden.

Hospital Outbreak Support Team (HOST)

De COVID-pandemie heeft meer dan ooit aandacht gevestigd op de nood aan infectiepreventie- en controle. COVID-uitbraken in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere instellingen leerden ons dat continue inzet daarvoor essentieel is. Daarom beschikt ZNA-GZA sinds 2021 over een Hospital Outbreak Support Team (HOST). HOST wil zijn steentje bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van patiënten en bewoners in verschillende zorginstellingen, door hen te ondersteunen, te begeleiden en te “empoweren”. Heb je zin om jouw instelling een boost te geven op het vlak van infectiepreventie? Of denk je dat jij een belangrijke partner kan zijn voor HOST ZNA-GZA? Lees dan snel verder.

Verdere samenwerkingen

Naast bovenstaande initiatieven bestaan er al geruime tijd samenwerkingen tussen de artsen van beide ziekenhuisgroepen:

  • Kinderchirurgisch Centrum Antwerpen: een initiatief van de kinderchirurgen van GZA Ziekenhuizen en ZNA dat zich specialiseert in complexe ingrepen.
  • Samenwerking op vlak van cardiologie.
  • Specialisten binnen hand- en polschirurgie van beide ziekenhuisgroepen ondersteunen elkaar.
  • Urologen van GZA Ziekenhuizen en ZNA gebruiken samen een robot om de prostaat te verwijderen.

Dit overzicht groeit nog verder aan. GZA Ziekenhuizen en ZNA blijven inzetten op nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Dit alles om onze zorg nog beter te maken.