Materniteit, verloskamer en neonatologie campus Sint-Vincentius: Visie

Visie

Ons baby- en moedervriendelijk team staat ten allen tijde klaar om jullie voldoende te informeren en te luisteren naar jullie wensen en behoeften. We willen jullie op deze manier de handvaten aanbieden om jullie eigen geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

De zwangerschap en de bevalling zijn fysiologische processen. Om dit te ondersteunen houden wij vast aan de leuze: 'Natuur als het kan, techniek als het moet'.

Concreet houdt dit in dat wij zo veel mogelijk gaan voor een natuurlijke en niet-gemedicaliseerde begeleiding van zwangerschap, bevalling en postpartum. Medische interventies worden enkel toegepast als ze echt nodig zijn. We bieden met andere woorden de beste zorg binnen een veilig en medisch verantwoord kader.

Borstvoeding is het natuurlijke vervolg op een zwangerschap en bevalling. Omwille van ons borstvoedingsbeleid behaalden wij het label van 'babyvriendelijk ziekenhuis'.

Onze volledige visietekst kan je hieronder nalezen.

Visie
Visietekst

In GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius vertrekken we steeds van de meest eenvoudige stelling: iedereen kan bevallen en moet daarvoor de kans krijgen.

In 2006 behaalden we voor het eerst het officiële BFHI-label, dit op initiatief van toenmalig directeur Peter Mulkens. Hij gaf ons team de juiste uitdaging op het juiste moment. Momenteel zijn we nog steeds trotse eigenaar van dit label. Elke vier jaar krijgen we een doorlichting van onze diensten om te kijken of onze werking nog steeds up to date is met de principes van BFHI. Aan de hand van deze principes willen we onze patiënten handvaten aanbieden om hun eigen geïnformeerde keuzes te kunnen maken.

Aangezien de overgrote meerderheid van onze patiënten jonge, gezonde vrouwen zijn, zonder belangrijke medische voorgeschiedenis, wordt maximaal naar een “natuurlijke” bevalling gestreefd. Dit vinden we duidelijk terug in de jaarlijkse SPE-rapporten (Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie), waar we sinds lange tijd zeer mooie cijfers neerzetten. Onder andere laag aantal inleidingen, laag aantal kunstverlossingen, laag percentage aan keizersnede en het laagste aantal ‘knippen’ van Vlaanderen (in 2020 slechts 4,3%!).

Wat we verstaan onder “natuurlijk” is vrijheid. Vrijheid van keuze wanneer, hoe en met wie je bevalt. Hierbij is de aanstaande moeder de kapitein, wij zijn slechts de stuurlui. In onze dagelijkse werking hanteren we alle geldende WHO (World Health Organization), BFHI (Baby Friendly Hospital Initiative) en Mother Friendly protocollen. Vrijheid van keuze betekent voornamelijk een geïnformeerde keuze met veiligheid van moeder en kind voorop.

Zorg is, naar onze mening, meer dan de medische behandeling. Het is ook adequaat reageren op de individuele zorgbehoefte van de patiënt, ook als die zorgbehoefte vraagt om out of the box te denken om de juiste zorgverlening te geven. De angstige patiënt vraagt om gerustgesteld te worden, de ontredderde patiënt vraagt erom als mens gezien te worden en de onzekere patiënt vraagt om steun en informatie.  Dat hoort bij zorg en misschien is het wel de kern van de zorg.  Om recht te doen aan de patiënt, moet effectief geluisterd worden naar die patiënt. Een professionele houding is dan ook het anticiperen op de zorgvraag van het moment en tevens ook weten wat je waarom doet.

We hechten er dan ook enorm veel belang aan dat iedere zwangere de kans krijgt om te bevallen zoals zij het wil en proberen dit steeds zoveel mogelijk na te streven, indien medisch toegelaten. Hierbij hebben we enorm veel middelen (bad, bal, kruk, touw…) om vrouwen te helpen de arbeid te doorstaan alvorens over te gaan tot een epidurale verdoving. We bieden deze opties dan ook steeds aan. Maar ook vrouwen die de keuze maken om zo min mogelijk pijn te voelen tijdens arbeid en bevalling zijn meer dan welkom bij ons. Hier zullen we steeds met hetzelfde respect handelen en voorzien we een snelle ondersteuning door pijnstilling.

De mogelijkheid om verschillende houdingen aan te nemen tijdens de persfase vinden we als team eveneens belangrijk. We nemen dan ook graag de tijd om te luisteren naar wat de moeder in spé wenst en trachten dit zoveel mogelijk te volgen. We streven ernaar om steeds onze kennis hierover te delen met de aanstaande ouders en hen te coachen doorheen het hele bevallingsproces.

Ook in het postpartum hechten we zeer veel belang aan een goede hechting tussen ouders en kind. Door ouders te empoweren en te motiveren om de zorg voor hun kind zo snel mogelijk zelf op te nemen, proberen onze vroedvrouwen hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe gezinsleven. Voeding, een gevoel van bescherming en (huid op huid-)contact zijn primaire behoeften waarvoor wij het meest aandacht hebben. Het huid-op-huidcontact zorgt voor een betere start van de borstvoeding, alsook voor een beter verder verloop ervan. We trachten dan ook maximaal in te zetten op een goede borstvoedingsbegeleiding en onze dienst heeft verschillende lactatiekundigen om te adviseren en extra te ondersteunen waar nodig. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat we elke voedingskeuze respecteren. Daarbij streven wij er met het ganse team naar om, door informatie en instructies, elk gezin het basisvertrouwen te geven dat nodig is.

Dit doen we allemaal in een nauwe multidisciplinaire samenwerking. Zowel gynaecologen, vroedvrouwen, kinderartsen, als anesthesisten ondersteunen deze visie en verbinden zich ertoe om deze, waar het kan, na te streven.

Onze zorgen kunnen we onderverdelen in drie soorten bevallingen:  laagrisico bevallingen, hoogrisico bevallingen en enkele bijzondere bevallingen waarvoor onze visie in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius hoog aangeschreven staat.

Laagrisico

Als jouw zwangerschap ongecompliceerd verloopt en je bent zelf in goede gezondheid, beschouwen we jou als een laagrisicopatiënt. In dit geval kan je voluit gaan tot 41 weken zwangerschap zonder actief ingrijpen. Vanaf de uitgerekende datum wordt 2x per week een monitorcontrole uitgevoerd ter beoordeling van de conditie van de baby.

Het tempo van de arbeid en bevalling is op ritme en gevoel van de aanstaande moeder. Indien nodig kan medisch geholpen worden met stimulatie van de weeën (infuus met Oxytocine ®) of het kunstmatig breken van de vliezen, maar dit gebeurt steeds in overleg met het koppel.

Kunstverlossingen met een zuiger of tang, worden enkel gebruikt in noodsituaties zoals bij foeto-pelvische dysproportie (wanverhouding tussen hoofd & bekken), foetale nood of bij totale maternale uitputting.

De episiotomie of ‘knip’ wordt een zeldzame keer bij een kunstverlossing of wanneer je kindje in nood is uitgevoerd, om zodoende de geboorte te versnellen. In alle andere gevallen geven we voorkeur aan een gecontroleerde scheur. Dit omdat deze scheur minder pijn geeft, een vlottere genezing heeft en zich steeds op een natuurlijke plaats bevindt.

Deze bevallingen worden maximaal door onze deskundige vroedvrouwen begeleid en de dienstdoende gynaecoloog is, al dan niet op vraag van de patiënt, steeds beschikbaar.

Hoogrisico

Bij hoogrisicozwangerschappen is er sprake van een maternale (medische voorgeschiedenis van de moeder), foetale (aangeboren afwijkingen) of in de zwangerschap ontwikkelde complicatie (zwangerschapsvergiftiging, diabetes, groeivertraging...) met een verhoogd risico voor moeder en/of baby.

Voor elke casus zal de specifieke problematiek geëvalueerd en overlegd worden. Op die manier kan de meest optimale en veilige bevallingswijze en timing bepaald worden. Dit gebeurt doorgaans in multidisciplinaire en soms multicentrische overlegmomenten (internist, chirurg, kinderarts).

Deze zwangerschappen en bevallingen worden steeds medisch begeleid door één of meerdere gynaecologen.

Bijzondere bevallingen

Vaginale bevalling na voorgaande keizersnede

Vaginaal bevallen NA een keizersnede geeft een theoretische kans op scheuren van het litteken, en het oude gezegde ‘’eens een keizersnede altijd een keizersnede ‘’wordt vaak nog te routinematig toegepast. Hierdoor wordt bij een volgende zwangerschap, te laagdrempelig een nieuwe keizersnede uitgevoerd. Wederom bekijken en bespreken wij de individuele casus, waarna het koppel kan opteren voor een poging tot vaginaal bevallen of een geplande keizersnede.

Hoewel ook hier maximaal gestreefd wordt naar een natuurlijke bevalling zal omwille van het litteken een continue monitoring van de baby aangewezen zijn.

Volgens de literatuur, maar evengoed gestaafd door onze eigen cijfers, bevalt 2 op de 3 vrouwen die kiezen voor een TOLAC (“trial of labor after ceasarian”) ook effectief vaginaal. Dit bewijst dat elke vrouw de kans moet krijgen om een vaginale bevalling na te streven.

Stuitbevalling

Bij een stuitligging ligt de baby met het poepje en/of voetjes naar beneden. Omdat in de medische geschiedenis de stuitbevalling vooral een slechte reputatie heeft opgebouwd, zal men vaak standaard een keizersnede voorstellen.

Op onze campus laten we alle opties open: voor elke patiënte wordt een persoonlijk profiel gemaakt.

-          Ligt je baby op 32 weken nog in stuitligging, dan worden specifieke oefeningen voorgeschreven. Deze zullen de vroedvrouwen je aanleren op een individuele vroedvrouwenconsultatie.

-          Vanaf 35 weken worden een bekkenmeting en uitwendige kering besproken en gepland.

Voldoe je aan al onze criteria voor een veilige stuitbevalling dan is vaginaal bevallen zeker één van de mogelijkheden en krijg je de kans op een natuurlijke bevalling. Te noteren is dat al onze gynaecologen getraind zijn om stuitbevallingen te begeleiden.

Tweelingbevalling

Tweelingzwangerschappen en -bevallingen zijn niet alleen zeer bijzonder, het zijn ook zwangerschappen met een verhoogd risico op allerhande complicaties, zowel in de zwangerschap als tijdens de bevalling. Hierdoor zien we een aanzienlijk keizersnedepercentage bij tweelingbevallingen.

We bekijken ook in dit geval steeds de individuele situatie. Afhankelijk van meerdere criteria, die uitgebreid met het koppel besproken worden, opteren we zoveel als mogelijk voor een vaginale bevalling. Echter zijn er soms redenen (zowel maternaal als foetaal) om te kiezen voor een geplande keizersnede. Je gynaecoloog zal steeds elke optie met je bespreken.

Gentle sectio

Een keizersnede is steeds mogelijk tijdens een bevalling. Dit is namelijk de (nood)oplossing als je baby dringend geboren moet worden of een vaginale geboorte om welke reden dan ook niet lukt. De keizersnede zelf wordt, indien medisch toegelaten, zo veel mogelijk volgens het ‘gentle C-section’ principe uitgevoerd: navelstreng 1 minuut laten uitkloppen, geen scheiding van moeder en kind, partner steeds aanwezig, onmiddellijk huid-op-huidcontact in zowel de operatiekamer als tijdens de recoveryfase… Indien dit laatste niet mogelijk is met de mama, streven we een huid-op-huidcontact na met de partner, zo snel mogelijk na de geboorte. De medicatie die wordt toegediend is ook steeds compatibel met borstvoeding. Ondanks de principes van gentle C-section is en blijft dit nog altijd een buikoperatie, met alle mogelijke complicaties en risico’s. Ons doel is daarom primair zoveel mogelijk vaginale bevallingen.

Kortom in de verloskamers van GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius is er voor elk wat wils:

  • Zo natuurlijk mogelijk bevallen – check;
  • Bevalling hoogrisico zwangerschap – check;
  • Bevalling bijzondere zwangerschap – check.

 Ons laatste advies is: denk goed na over wat je wil, bespreek, overleg en durf je vragen te stellen!

 Altijd welkom in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius!