Disclaimer

Disclaimer

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website (www.gzaziekenhuizen.be) of die u verkrijgt via bepaalde interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Niettegenstaande systematische en continu geleverde inspanningen, kan GZA niet garanderen dat alle opgenomen informatie correct, volledig en actueel is. 

GZA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het raadplegen van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Voorgaande betreft eveneens de schade aan programma's of apparatuur welke het gevolg kan zijn van de installatie van (bestanddelen) van de website op een computer(netwerk). 

Indien u op de website via hyperlinks wordt doorverwezen naar andere websites van bepaalde openbare/private instanties, organisaties of individuen, dan kan GZA geen enkele waarborg bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. GZA aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (inhoudelijk) raadplegen van dergelijke externe websites. 

GZA behoudt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de informatie die hier op werd aangeboden. U kan de teksten en afbeeldingen afdrukken voor privé-gebruik; verspreiding ervan kan enkel na toestemming van de webmaster. U kan citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. Indien u teksten en afbeeldingen voor commerciële doeleinden aanwendt, dan is reproductie (zelfs met bronvermelding) niet toegestaan. Als u foto's of enig ander materiaal wenst te gebruiken voor niet-commerciële activiteiten, laat het ons dan weten. Wij zullen zo snel mogelijk op uw aanvraag reageren. Stuur een mail naar de webmaster van gza.be. Het is NIET toegestaan materiaal te reproduceren zonder toestemming!

Indien fouten, onjuistheden, tekortkomingen of andere zaken worden vastgesteld, dan kan u dit laten weten via de webmaster. Behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, stemt u ermee in dat GZA de opmerkingen, richtlijnen ea, vervat in uw reacties/opmerkingen, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder meer, het opnemen van de informatie op de website.

Voor de toepassing van de disclaimer wordt onder GZA verstaan: vzw GZA, GZA Ziekenhuizen (campus Sint-Vincentius, campus Sint-Jozef, campus Sint-Augustinus), GZA Woonzorggroep, Goudblomme, De Zavel, De Eeckhof, Sint-Bavo, Sint-Gabriël,  Sint-Camillus, De Bijster en Sint-Vincentius.