Mentale gezondheid voor ouder en kind

Je mentale gezondheid tijdens de zwangerschap en postpartum periode

De komst van een kind is voor velen een mooi cadeau. Voor heel wat gezinnen betekent dit ook een periode met grote uitdagingen. Eén op de 8 vrouwen ervaart mentale gezondheidsproblemen tijdens de zwangerschap en het eerste jaar na de geboorte. Ook één op de tien partners krijgt met mentale problemen te kampen. Daarmee verhoogt het risico op een minder gunstige ontwikkeling bij de baby. Ook zij kunnen immers al signalen van ongemak vertonen. Wanneer ouders onder (chronische) stress minder sensitief responsief op de noden van hun baby kunnen ingaan, komt een veilige ouder-kind binding in het gedrang. De mentale gezondheidsproblemen worden vaak niet herkend omdat er een gebrek aan kennis en/of tijd is. Ook is er nog steeds een taboe op het benoemen van mentale problemen, en dit uitgerekend in een periode die doorgaans vreugdevol wordt beleefd. Toch probeert het ziekenhuispersoneel (gynaecologen, vroedvrouwen, psychologen, verpleegkundigen, artsen, ...) deze signalen tijdig mee op te vangen en onder je aandacht te brengen. Ook de signalen van de baby worden mee opgepikt en in contact met jou als ouder word je gestimuleerd daar zo adequaat mogelijk op te reageren.

Wanneer zoek je hulp?

Een baby krijgen is een bijzondere ervaring en roept soms twijfel, onzekerheid, angst, nervositeit en prikkelbaarheid op. Dat is absoluut normaal. Toch is het belangrijk om eventuele stemmingsveranderingen in de gaten te houden. Aan wie zich twee weken of langer overwegend verdrietig, somber, overmatig bezorgd of angstig voelt, raden we aan hulp te zoeken.

Bij wie kan je terecht als je mentale problemen ervaart?

Wie goed in zijn vel zit kan beter omgaan met stress en slaagt er vaak ook beter in om over emoties te praten, een goed contact met anderen te hebben en te genieten van de zwangerschap of de baby(s).

Zelf contact opnemen

Je kan zelf contact opnemen met:

Met betrekking tot het hele perinatale gebeuren kan je voor meer gespecialiseerde mentale hulp immers beroep doen op een aantal klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen werkzaam in onze ziekenhuiscampussen Sint- Augustinus en Sint-Vincentius. Dat kan zowel tijdens de zwangerschap als na de geboorte van je baby. Ze engageren zich voor de ouder-kind werking op alle moeder-baby-afdelingen (materniteit, MIC op campus Sint-Augustinus, neonatologie en pediatrie).

Je kan ook zelf via de vroedvrouwen of gynaecologen een gesprek met één van de psychologen aanvragen, zowel ambulant als tijdens een opname.

Gecontacteerd worden

Bij de consultatie gynaecologie, de vroedvrouwenconsultatie, de MIC (Maternal Intensive Care) op campus Sint-Augustinus of de dienst neonatologie kan je een folder krijgen om te screenen op mentale kwetsbaarheid. Op basis van deze resultaten op je screeningsvragenlijst kan je door een psycholoog gecontacteerd en uitgenodigd worden voor een gesprek.

Aanvragen

Aanvragen voor een consultatie kunnen ook zelf gesteld worden door vroedvrouwen, gynaecologen, andere medewerkers,… in samenspraak met jezelf en/of je partner.

Kostprijs

Een consultatie kost tussen de € 10 en € 45.

Je zoekt hulp...

Voor problemen, vragen en behandelingen aangaande onvervulde kinderwens verwijzen we door naar onze fertiliteitskliniek

Voor vragen of bijstand aangaande praktische problemen zoals huisvesting, financiële steun, administratie, verwijzen we door naar onze sociale dienst.

Onze visie

GZA Ziekenhuizen tracht veel aandacht te besteden aan mentale gezondheid, zowel bij ouder als kind. Het emotioneel welbevinden van de aanstaande of kersverse mama heeft een grote impact op haarzelf maar ook op het kind en haar partner (en omgekeerd). Vanuit de ouder-kind-werking volgen we in ons denken en handelen de IMH-visie. IMH (Infant Mental Health) staat voor een multidisciplinair vakgebied binnen de geestelijke gezondheidszorg die zich richt op kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar en hun ouders, waarbij er oog is voor het samenspel en de kwaliteit van de relatie tussen omgevings- en biologische factoren in de ouder-kind relatie. Jonge kinderen ontwikkelen zich zeer snel en in nauwe wisselwerking met hun omgeving, omdat zij, in contact met de ander, voorzien moeten worden in hun basisbehoeften (zoals eten, drinken, fysieke veiligheid,...) als in hun emotionele behoeften (emotionele veiligheid, regulatie, warmte, geborgenheid). Die eerste twee à drie levensjaren kunnen als de meest belangrijke ontwikkelingsfase van de mens gezien worden. De kwaliteit van de relaties die we in deze ontwikkelingsfase aangaan, vormen de bouwstenen van een gezonde ontwikkeling waarmee een sterke balans tussen veerkracht en kwetsbaarheid op latere leeftijd bereikt kan worden. De relatie tussen ouder en kind, en diens ruimere omgeving, staan met andere woorden centraal binnen de IMH-visie. Observatie vormt daarbij een belangrijk onderdeel met als doel de ouder-kind relatie positief te versterken of te verbeteren.