Strategisch plan 2020-2022

Strategisch plan 2020-2022

Strategische objectieven

Jaarlijks definieert het directiecomité samen met de beleidsverantwoordelijken ziekenhuisbrede en individuele doelstellingen, vertrekkende van de missie en de strategie voor GZA. In 2020 hebben we onze strategische objectieven voor de komende jaren geëvalueerd en geactualiseerd. Dit maakt het mogelijk om voor de kaderleden en leidinggevenden meer gefocust te werken en meer gerichte jaardoelstellingen te kunnen bepalen.

De wereld om ons verandert continu, is onzeker en complex. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om lange termijn plannen te maken en deze tot in detail uit te werken. Daarom trachten we onze organisatie, ons leiderschapsmodel, onze objectieven en doelstellingen steeds optimaal af te stemmen op deze uitdagingen van de wereld waarin wij ons op dit moment als mensen en als organisatie bevinden.

In het kader hiervan definieerde de directie vanaf 2018 doelstellingen met zeer sterke betrokkenheid van de medewerkers. We willen hierbij ruimte en autonomie geven om individuele doelstellingen te realiseren en zo bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Want we zijn ervan overtuigd dat we er creativiteit voor terug krijgen.

Deze betrokkenheid en een bevraging van onze medewerkers resulteerde in woordwolken (zie rechtse figuur) als visuele samenvatting van thema’s die wij als organisatie zeer belangrijk vinden. Eén van deze thema’s was het centraal stellen van de patiënt.

Het zorgstrategisch plan van GZA Ziekenhuizen

Op basis van de strategische doelstellingen 2020-2022 werden voor 2020 strategische jaardoelstellingen vastgelegd:  

1. Verzekeren optimale patiënten beleving en “warme” zorg

Totale ‘‘patiëntenbeleving’’ – ofwel de ervaring die onze patiënt heeft opgedaan van voor zijn opname tot na zijn ontslag – blijft heel belangrijk als we spreken over de kwaliteit van onze zorg. Naast de fysieke beleving neemt de emotionele ervaring immers een alsmaar belangrijkere plaats in. We investeren daarom extra in ‘‘patiëntenbejegening’’, wat neerkomt op respectvol omgaan met onze patiënt door o.a. een goede communicatie en een gestructureerde educatie.

Patiëntenparticipatie is daarbij essentieel. Tussen 2020 t.e.m. 2022 willen we deze betrokkenheid verhogen, zowel in het meten van de patiëntentevredenheid als in het meedenken over gerichte verbeteracties. Om een optimale patiëntenbejegening te stimuleren, werken we de komende jaren aan diverse zorgprocessen om o.a. wachttijden te verminderen  en aan verdere digitalisering via bijv. Mijn ZAS als patiëntenportaal om makkelijker afspraken te maken en kwaliteit van onze zorg op te volgen.

2. Aantoonbare verbetering in kwaliteit en patiëntveiligheid

Het behalen van de JCI accreditering in 2016 was een mooie bevestiging van al onze inspanningen om de kwaliteit en patiëntveiligheid op een gerichte manier te verhogen. We willen dit in de dagelijkse werking van het ziekenhuis verankeren om in de volgende jaren te komen tot een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het meten en het continu verbeteren van onze kwaliteitsindicatoren, o.a. handhygiëne, rapportages op maat van de zorgverlener, continue opleiding van onze medewerkers en de volledigheid van het patiëntendossier, blijfven daarbij zeer belangrijk.

3. Verhogen bedrijfsresultaat, efficiëntie en productiviteit

We moeten binnen de beschikbare budgetten verder in zetten op efficiënter en productiever werken met behoud van onze zorgkwaliteit. De nadruk ligt op een verdere digitalisering en vereenvoudiging van administratieve processen. Verschillende continue verbeterinitiatieven (ook bekend als Lean projecten) en projecten vanuit een denktank duurzaamheid en innovatie dragen hier toe bij. 

4. Verhogen bedrijfsidentificatie en veerkracht personeel

Tevreden medewerkers zijn essentieel om goede zorg aan onze patiënt te kunnen bieden en om co-creatief met collega’s te kunnen omgaan. Daarom richten we ons in de komende jaren specifiek op de oorzaken van absenteïsme met campagnes rond preventie, begeleiding, re-integratie en het omgaan met een burn-out. We gaan de GZA Academie verder ontwikkelen om zo een gepast vormingsaanbod aan te bieden voor elke medewerker. Daarnaast zetten we onze "Samen veerkrachtig"-acties verder om arbeidsomstandigheden te verbeteren en o.a. telewerk verder uit te werken, opleiding te geven rond het omgaan met agressie naar medewerkers, Yoga en Mindfulness sessies te organiseren. Artsen hebben tevens de gelegenheid om deel te nemen aan een uniek programma rond medisch leiderschap.

5. Realisatie synergieën vanuit samenwerking

We werken de optimalisatie van de interne zorgportfolio verder uit met een specifieke focus op een realistische planning, een goede voorbereiding en communicatie naar alle betrokkenen. De komende jaren zal de implementatie hiervan steunen op vele van onze medewerkers. In de externe samenwerking met ZNA werken we de projectstructuren verder uit in de aanloop van een versterkt partnership. De opstart van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, met respect voor privacy van onze patiënt bij het delen van informatie, is een van de belangrijke innovatieve projecten. 

In 2020 bouwen we vooral verder op onze ambitie om kwaliteit en patiëntveiligheid te verbeteren door de uitbouw van een nieuw geïntegreerd kwaliteits- en risicomanagement systeem. We blijven echter ook inzetten op alle aspecten van een duurzame organisatie.

Vanuit de campagne “We zorgen voor morgen” nemen vele enthousiaste medewerkers initiatief om mee te werken aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben deze vertaald in onderstaande GZA prioriteiten vanuit de “Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling”, gelanceerd door de Verenigde Naties (https://www.sdgs.be/nl/sdgs).

De prioriteiten van GZA Ziekenhuizen

Vernieuwd zorgaanbod

Om jou ook in de toekomst topzorg op maat te kunnen bieden, herbekeken we het zorgaanbod op onze drie campussen van GZA Ziekenhuizen.

In grote lijnen:

  • Op campus Sint-Augustinus vind je een gespecialiseerd aanbod van moeder- en kindzorg met een focus op prenatale diagnostiek, fertiliteit en intensieve zorgen voor zwangeren en pasgeborenen. Daarnaast is deze campus gespecialiseerd in oncologische behandelingen - waaronder oncologische heelkunde, chemo- en radiotherapie en klinische studies. Verder zijn hier ook de borstkliniek en de kliniek voor eierstokkanker en familiale borstkanker ondergebracht.
  • Op campus Sint-Vincentius ligt het zwaartepunt van de thoraxheelkunde. Met de meest bevraagde MUG-dienst van Vlaanderen is ook de spoedafdeling op deze campus een vaste waarde in het Antwerpse centrum. Daarnaast is de materniteit d.m.v. het BFHI-label een referentie inzake natuurlijk bevallen en begeleiding bij borstvoeding. Verder is hier ook het muco-referentiecentrum gelokaliseerd.
  • Campus Sint-Jozef spitst zich toe op psychogeriatrie, inwendige (dag)hospitalisatie en ambulante en gehospitaliseerde revalidatie. Ook de diabetische voetkliniek en de MS-kliniek zijn hier gehuisvest.

Meer details over het zorgaanbod per campus vind je in het schema.