Borstkliniek: Over onze kliniek

Route 6 (Oosterveld) - gelijkvloers

Doel van de borstkliniek

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. We benaderen al onze patiënten multidisciplinair, waarbij specialisten uit verschillende domeinen samen de behandeling bespreken en opvolgen. Jaarlijks worden er bij GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus ongeveer 650 vrouwen met borstkanker behandeld. De borstkliniek is hiermee een van de grootste borstkankercentra in België.

De borstkliniek garandeert een continu en gecoördineerd zorgproces voor elke patiënt met borstkanker. Studies tonen aan dat de gemiddelde overleving na vijf jaar door een multidisciplinaire kankerzorg stijgt met 10 à 15 Het doel van de borstkliniek is de kwaliteit van de borstkankerzorg te optimaliseren. Door subspecialisatie kunnen we de ontwikkeling van borstkankerzorg verder mogelijk maken door introductie van nieuwe technologieën en behandelingsmogelijkheden.

arts wandelt door de gang van het centrum voor aangeboren hartaandoeningen

Structuur

De 'coördinerende borstkliniek' van GZA ziekenhuizen ging van start op 1 januari 2015. Vanaf die datum bundelde GZA Ziekenhuizen alle gespecialiseerde behandelingen van borstkankerpatiënten op één locatie om zo een nog betere patiëntenzorg te kunnen realiseren.

 

Interdisciplinaire aanpak van borstkankerzorg

Studies tonen aan dat een multidisciplinaire aanpak van borstkanker de kans op borstsparende operatie vergroot. Daarom bespreken onze specialisten vanuit verschillende disciplines twee maal per week alle patiënten. Dit gebeurt zowel voor als na de operatie om zo voor elke patiënt de meest optimale (na)behandeling te kunnen bepalen.

Deze behandelingen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit chemo-, radio- en/of hormonale therapie, uitgevoerd door de specialisten van het oncologisch centrum van GZA Ziekenhuizen. Het kan ook zijn dat een bepaalde patiente in aanmerking komt voor deelname in een klinische studie. Verder zorgt de borstkliniek ook voor een gestructureerde en omkaderde patiëntenzorg door de inzet van verpleegkundig consulenten, sociaal assistenten of (onco)psychologen, diëtisten, kinesiste etc .. .

Erkenningen

In 2010 verkreeg onze borstkliniek als eerste in België de erkenning van Eusoma (European Society of Mastology), de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Intussen droeg Eusoma het accrediteringsgebeuren over aan de ECCC (European CancerCare Certification, nu BCCERT). In april 2020 werd deze accreditering na een uitgebreide audit verlengd tot 2023. BCCERT is de organisatie die alle borstkankerspecialisten uit alle bij borstkankerzorg betrokken disciplines vertegenwoordigt. Haar richtlijnen 'the requirements of a specialist breast unit' werden in 2000 gepubliceerd en in 2006 gereviseerd. Het doel van deze rapporten was het definiëren van objectieve normen en evaluatiecriteria om tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand beleid betreffende borstkanker te komen. De richtlijnen omvatten elk aspect van borstkankerzorg: risico en preventie, diagnose en behandeling van de primaire tumor, follow-up, behandeling van recidieven en vergevorderde ziekte, anatoompathologie, reconstructie, psychosociale opvang en audit.

Om erkend te worden, dient de borstkliniek:

  • alle zorgen voor goed- en kwaadaardige borstaandoeningen te verstrekken;
  • specialisten uit alle disciplines van borstkankerzorg in de behandeling te betrekken;
  • alle onderdelen van borstkankerzorg aan te bieden gaande van preventie, genetisch advies, behandeling van de primaire tumor en recidieven tot het voorzien van zorg voor gevorderde ziekte en palliatieve patiënten;
  • minstens 150 nieuwe patiënten per jaar te behandelen om een kosteneffectieve werkwijze mogelijk te maken en de chirurg van voldoende praktijkervaring te voorzien;
  • op alle vlakken multidisciplinair samen te werken
  • voldoende psychosociale ondersteuning voor de patiënten voorhanden te hebben
  • zorgprocessen en kwaliteit van zorgen regelmatig te evalueren en bij te sturen o.b.v. de recente wetenschappelijke richtlijnen en dit zowel bij de initiële zorg als bij follow-up.

 

VIP2​​​​​​​ indicator borstkanker

Indicatoren zijn cijfers waarmee gemeten wordt op welke manier een proces verloopt (=procesindicator) en/of wat de uitkomst van dit proces is (=resultaatsindicator). In het geval van klinische indicatoren denken we aan zorgprocessen, processen die plaatsvinden om de zorg voor onze patiënt te verzekeren.

  • Klinische procesindicatoren kijken dus naar de volgorde van gebeurtenissen, naar het tijdstip van deze gebeurtenissen,...
  • Klinische resultaatsindicatoren kijken naar het resultaat van het klinisch proces (wat is het resultaat van de zorg op de gezondheidstoestand van de patiënt?)

Mede onder impuls van de ziekenhuiskoepels werd in de zomer van 2011 een breed Vlaams indicatorenforum opgestart, het VIP2-project. De partners in dit project zijn het Vlaams agentschap zorg en gezondheid, de zorginspectie, de Vlaamse vereniging van hoofdartsen, de mutualiteiten, het Vlaams patiëntenplatform en de vereniging van ziekenhuizen. VIP 2 beoogt op de eerste plaats het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen door de indicatoren te bespreken binnen het ziekenhuis met de zorgmedewerkers. Daarnaast wordt deze informatie beschikbaar gesteld voor de patiënten.

Momenteel zijn slechts voor een beperkt aantal indicatoren de resultaten reeds beschikbaar, maar het is de bedoeling om de lijst van indicatoren actief uit te breiden. Vanaf december 2013 werden de eerste resultaten bekend gemaakt. GZA Ziekenhuizen wil haar patiënten informeren over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Daarom hebben wij ons geëngageerd voor dit project en publiceren we onze resultaten. Per indicator geeft GZA Ziekenhuizen ook een korte uitleg bij de resultaten, zodat je de resultaten kan kaderen in een groter geheel. Deze resultaten worden intern besproken en opgevolgd, zowel met de betrokken medische discipline als op de commissie Kwaliteitszorg. We houden je dan ook op de hoogte van de verbeteracties die ondernomen worden als onze resultaten afwijken van de norm.